20 januari 2019: viering jubileum Kerk aan het Noordeinde

In januari 1979 zat een kerk in Delft stampvol. Het was de eerste dienst van het nieuwe oecumenische Delftse studentenpastoraat. Een huzarenstukje toen van studenten en pastores die – tegen stromen in en over kloven heen – verbinding zochten en vonden. Het maakte veel energie los.
Kerk aan het Noordeinde is – mede – erfgenaam van die beweging. In januari 2019 gaan we ons jubileum vieren: veertig jaar oecumenisch studentenpastoraat. De wekelijkse oecumenische diensten zijn over de jaren een ongewijzigde waarde. Verder is er ook veel veranderd. De bezoekers van de diensten zijn inmiddels overwegend oud-studenten en veel mensen die een binding hebben met de TU of de Hogeschool in Delft. Kerk aan het Noordeinde treedt op als zendende instantie voor de drie studentenpastores in Delft. De band met de TU/HBO in Delft is zo gebleven.
De viering van ons jubileum zullen we vooral gebruiken om vóóruit te kijken. En we willen doen door opnieuw over grenzen heen te reiken. Daartoe organiseren we op 20 januari – in hetPrinsenkwartier aan het Agatha plein een bijeenkomst. Genodigden zijn andere kerken en religieuze verbanden in Delft én een aantal vrijwilligersorganisaties in de stad die (ook) – ieder op eigen wijze – kwesties rond zingeving, gerechtigheid en gastvrijheid adresseren.
Het motto van de bijeenkomst is: “Pelgrim 2.0 – loop een stukje mee, alstublieft”. We geven ermee aan dat we na 40 jaar oecumenische diensten een nieuwe zoektocht starten. We willen vooruit kijken en inspiratie putten uit verhalen en vragen van uiteenlopende mensen en organisaties in de stad.
Aan drie personen – een vertegenwoordiger van de gemeente Delft, een vertegenwoordiger van de TU Delft en iemand uit het vrijwilligerswerk – hebben wij de volgende vraag voorgelegd:

“Tegen welke morele dilemma’s en bredere (levens)vragen lopen jullie aan in je werk? Gaat er van die vragen een appèl uit naar de (Delftse) samenleving en, meer specifiek, wat zou het appèl richting kerken / kerk aan het Noordeinde kunnen zijn?”

De jubileum viering vindt plaats op 20 januari in het Prinsenkwartier, Agathaplein 4, aanvang 10:45 uur. We beginnen de bijeenkomst informeel met koffie en thee, daarna is er ruimte voor sprekers én – minstens zo belangrijk – zangers en we sluiten af met een toast en een klein buffet (tot ca. 13:00 uur).