Dienblad Nr. 8

Inleiding – Otto Kroesen

Of u, lezer, de ontdekkingen met betrekking tot het heelal bijhoudt of niet, weet ik niet, maar tegenwoordig kunnen ze ook zwaartekracht meten. Als weet ik hoeveel lichtjaren hier vandaan twee zwarte gaten op elkaar botsen dan voelen we hier de zwaartekracht trillen en dat kunnen ze tegenwoordig meten. Natuurlijk is die trilling soms wel 10.000.000.000 lichtjaren onderweg geweest. En door sterrenstelsel onderweg wordt die trilling net als het licht ook omgebogen en vervormd. Kortom, het heelal is te vergelijken met een plumpudding. Alles hangt met alles samen in een groot bibberen en lillen. Het macro universum weerspiegelt zich in het micro bestaan.

Zoiets is ook het geval met het tijdsgewricht waarin wij leven. Alle geschiedenis voor ons trilt in ons na, grote golven en kleine golven. En ik durf te stellen: zelfs de tijd na ons veroorzaakt trillingen in ons leven. Wij noemen dat tegenwoordig uitdagingen, en het gaat om meer dan trillingen, het gaat vaak om schokken. Wij beven.

Die bevingen leiden tot antwoorden – antwoorden op woorden die uit verleden en toekomst op ons afkomen. En dat antwoord zijn wij, dat wil zeggen, hoe wij met ons leven antwoorden. Er zijn tegenwoordig veel mensen op zoek naar zichzelf maar eigenlijk is dat een zoektocht naar het juiste antwoord. Luister naar wat in je beeft, trilt en zingt, ontvang die trillingen, laat ze in jou op jouw wijze klinken, en geef door aan de volgende generatie: wie zo leeft, leeft eeuwig. Eeuwig leven is: in de eeuw waarin je leeft de trillingen en bevingen opvangen en daarop ant-woorden vanuit de trillingen van je ziel en die trillingen en antwoorden gaan op hun beurt mee tot in eeuwigheid in de tijd na je. Wat met liefde gedaan is gaat nooit verloren. Het heel en al van ons bestaan is de echo van schepping en verlossing, onze ziel een snareninstrument.

Daaraan nemen wij als Dienblad deel. En dat doen wij met een deels vernieuwde redactie. Vorig jaar nam Ton Meijknecht nog in de redactie deel. Hem zwaaien wij uit met dank. Dit jaar heten wij Dirk Daniëls welkom als nieuw redactielid. We zijn dus nu met z’n drieën: Mechteld van Doorninck, Dirk Daniëls en Otto Kroesen.

Wij kunnen dan weer in een jaar tijd niet zoveel tijd overzien, maar een planning voor dit ene jaar hebben we wel en het is goed daar goede nota van te nemen.

Data deadline en verschijnen van het Dienblad in het komende jaar

DeadlineVerschijnen
3 september13 september
8 oktober18 oktober
5 november15 november
10 december20 december
21 januari31 januari
25 februari6 maart
24 maart3 april
28 april8 mei
2 juni12 juni
1 september11 september

1. Huiskamergesprekken – Otto Kroesen

In een nieuwe ronde van huiskamer-gesprekken maken we weer kennis met andere mensen (andere samenstelling) en het gespreksthema is Troost: waar ontleen je troost aan in een wereld die op zijn grondvesten schudt? Troost betekent vertrouwen en hangt ook samen met de Trooster, de Pinkstergeest. In de dienst van Pinksteren zullen we ook bij dit thema stilstaan. Heb je je al opgegeven voor de huiskamergesprekken? Bij ottokroesen@gmail.com.

2. Motiv on campus – Ton Meijknecht

De rubriek Motiv on Campus houdt ons op de hoogte van de werkzaamheden van MoTiv aan de TU Delft. Telkens vertelt een van de werkers in het veld iets over vorm, inhoud en doel van deze Motiv-presentie aan de TU Delft. Ditmaal Ton Meijknecht over het verloren gevoel dat studenten kunnen hebben ook aan de TU, thema:
Ik lijd aan het leven dat ik leid

3. Het Grote Verhaal – gespreksgroep – Otto Kroesen

Hoe zijn we geworden wie we zijn? Steeds hebben mensen in de geschiedenis geleden en gestreden voor de vernieuwing van de samenleving. Daarvoor was telkens een nieuwe vorm van inspiratie en spiritualiteit nodig. Om die inspiratie op te roepen heeft Otto Kroesen vijf avonden gepland met telkens een hoofdstuk uit zijn boek op de achtergrond. Meedoen is nog mogelijk, opgeven bij ottokroesen@gmail.com.

4. Gemeentezondag 10 september: Geld en Goed – Dirk Daniëls

Op een goed bezochte gemeentezondag is nu eens niet gesproken over het geld maar over de vraag waar dat geld goed voor is. Waaruit bestaat onze inspiratie en tot wat voor profiel mag dat leiden? En tot welke acties moeten je dat leiden? Ons nieuwe redactielid Dirk Daniëls doet verslag.

5.Doorkijkje – Otto Kroesen

In een aantal “doorkijkjes” kijken we vanuit de bijbel naar buiten en vanuit de buitenbijbelse geschiedenis naar binnen. Zo duiken er een aantal vondsten op die een andere kijk bieden. We ontdekken de bijbel als boek van de mensheidsgeschiedenis.

1. Huiskamergesprekken – Troost

Otto Kroesen

Met huiskamergesprekken leren we elkaar kennen. Dat doen we door in groepen van 5-7 mensen op een avond bij elkaar te komen. We betrekken daar iedereen bij die meedoet of zich op een of andere manier verbonden voelt met de Kerk aan het Noordeinde.

De avond bestaat uit onderlinge kennismaking en gesprek. Het gesprek naar kennismaking gaat over de vraag: waar ontleen je troost aan?

Bij het thema:

Troost!

In tijden van toenemende bedreigingen of een uitzichtloze crisissituatie in de persoonlijke sfeer kun je als mens flink ‘ontmoedigd’ raken.

Om de angsten te bezweren, kunnen we activistisch worden of juist de kop in het zand steken. Een heilig geloof in de mens of techniek kan ook helpen.

Maar wat als dat alles onvoldoende lijkt te zijn?

Bestaat er nog steeds zoiets als de ’Geest van hierboven’. We hebben er weet van, maar leeft het ook nog in ons? Het woord Troost heeft  zijn wortels in het woord Trouw. Durven wij met opgeheven hoofd te vertrouwen op de nabijheid van die Geestkracht als wij moedeloos raken? Er misschien zelfs om vragen of ontdekken dat het voor het oprapen ligt in onszelf.

Kortom:

Wat houdt ons op de been? Hoe houden we de moed erin? Wat troost ons?

Door wie of wat laat jij je ‘inspireren’

Ter inspiratie:

songtekst 383. of Johannes 14: vers 16-17 of 2 Kronieken 32: vers 7-8

Data:

Dinsdagavond 10 oktober 20:00 uur

Woensdagavond 11 oktober 20:00 uur

Maandagmiddag 16 oktober 15:00 uur

Dinsdagavond 24 oktober 20:00 uur

Woensdagmiddag 25 oktober 15:00 uur

Woensdagavond 25 oktober 20:00 uur

Woensdagavond 8 november 20:00 uur

Je wordt uitgenodigd je op te geven voor één van deze bijeenkomsten door een mail of een app te sturen naar Otto Kroesen, ottokroesen@gmail.com; 0653796968

2. Motiv on Campus

De rubriek Motiv on Campus houdt ons op de hoogte van de werkzaamheden van MoTiv aan de TU Delft. Telkens vertelt een van de werkers in het veld iets over vorm, inhoud en doel van deze Motiv-presentie aan de TU Delft. Ditmaal Ton Meijknecht het verloren gevoel dat studenten kunnen hebben ook aan de TU.

Ik lijd onder het leven dat ik leid

Ton Meijknecht

Kom je bij je huisarts en zeg je dat je je niet lekker voelt. Wat het is, kun je niet goed zeggen. Het is alsof je steeds een ander moet zijn dan je bent. Je gedraagt je extravert, maar je voelt je helemaal niet extravert.

De arts kijkt naar je, onderzoekt je en stelt je een paar vragen. Dan komt hij met een conclusie. Je zou wel eens aan ADHD kunnen lijden. Hier heb je een recept voor een medicijn. Slik het en kom over een maand weer terug. Je slikt de pillen en eerst lijkt het alsof het helpt, alsof je vage klacht verdwijnt. Maar nee, toch niet, na een paar weken zit je met of zonder pillen weer met dezelfde onlust.

Je gaat terug naar de huisarts en zegt hem dat het nog steeds niet wil lukken. Goed, zegt hij, misschien is het je hart. Ik stuur je door naar een hartspecialist. Die heeft over vijf weken tijd, onderzoekt je nauwkeurig en zegt aan het einde dat hij niets kan vinden. Je bent weer terug bij af.

Misschien ben ik wel gestrest, denk je dan. Je gaat naar een psycholoog en die begint een therapie met je. Eerst lijkt het te werken en voel je je opgelucht. Maar na een week of zes komt het oude zeer weer boven, vaag en onontkoombaar.

Waar moet je dan heen? Waar is iemand te vinden die wel naar me kan luisteren?

Deze vraag kom ik tegen in onze spreekkamer en bij onze trainingen.

3. Het Grote Verhaal – gespreksgroep

Otto Kroesen

Hoe zijn we geworden wie we zijn? Steeds hebben mensen in de geschiedenis geleden en gestreden voor de vernieuwing van de samenleving. Daarvoor was telkens een nieuwe vorm van inspiratie en spiritualiteit nodig. De Geest wijst de weg in deze geschiedenis van heil/onheil. Dat vormt ook onze karakters

In vijf avonden volgen we vijf stappen in dat proces, eens per twee weken.

1. Israël en de slaven in Kanaän

Een grote omwenteling is altijd een antwoord op een grote crisis. De strijd tussen de stammen en de onderdrukking door Egypte staan aan de oorsprong van Israël.

2. De steden van het Romeinse Rijk

Temidden van cynisme en decadentie hebben Petrus en Paulus een nieuwe volksvergadering (= ecclesia) gesticht, de kerk.

3. De islam en Karel de Grote

Karel de Grote en Mohammed hebben gemeen dat ze de stammen verenigd hebben. Ze zetten zich beiden af tegen het Oost-Romeinse Rijk. Mohammed was de nieuwe Mozes; Karel de Grote de nieuwe David.

4. De bedelorden en de steden in Europa

Steden met stadsrechten en gilden als vrije religieuze beroepsgroepen zijn er gekomen dankzij de ondersteuning van de bedelorden. Het protestantisme heeft dat uitgewerkt door gewetensvorming (Luther) en teamgeest (Calvijn).

5. Oost en west, het overleven van de oosterse orthodoxie

In Oost-Europa, met name Rusland, heeft de oosters orthodoxe Kerk de tradities bewaard van voor de centralisatie van de katholieke kerk. Hoe is de maatschappij daardoor gevormd en kunnen we daardoor de wrijvingen tussen Oost en West beter begrijpen?

Wie wil deelnemen kan zich opgeven bij Otto Kroesen, ottokroesen@gmail.com. In overleg (agenda’s van iedereen erbij) bepalen welke avond kiezen.

4. Gemeentezondag 23 September 2023 Geld en Goed

Dirk Daniëls

In deze gemeentezondag is er gesproken over wat we onze leidraad is, wat ons profiel vormt.

De leidraad die meegegeven werd is:

“Onze maatschappij heeft mensen nodig die iets te zeggen hebben en die dat ook kunnen doen, omdat zij iets in huis hebben que overtuiging, liefde en inzicht.

We zijn een gemeenschap die een voedingsbodem is voor zulke mensen, ook om zelf zulke mensen te worden en een bijdrage te kunnen leveren aan en rechtvaardiger en barmhartiger wereld. Onze inspiratie is gebaseerd op de goede boodschap uit de bijbel”

De bijeenkomst werd geopend door Berlinda, waarna Otto een verdieping gaf over de leidraad. In zijn visie houdt verantwoordelijkheid in dat je in staat bent om antwoord te geven op vragen. Ook vertelde hij hoe je een profiel kunt zien als een vaas met bloemen. Je kunt dan bloemen eruit halen of erin doen en samen vormen ze dan het boeket dat je aan de buitenwereld laat zien.

Na deze mooie inleiding zijn er 3 voorstellen gekomen voor werkgroepen met de volgende vragen:

–           Kunnen we nieuwe inspiratie ontlenen aan diensten waarin de inbreng van gemeenteleden uitgebreid wordt en bij gelegenheid de rol van de predikant vervangt?

–           Hoe zorgen we dat jongeren bij de gemeentevorming, de toekomst betrokken worden?

–           Moeten we als kleine gemeenschap in de kerkdiensten aansluiting zoeken bij een groter verband en hoe kan dat?

Er is in 3 groepen onderling gesproken over de voorgestelde leidraad en opdrachten aan de werkgroepen. Hieruit zijn de volgende punten naar voren gekomen:

Leidraad:

Men kon zich over het algemeen goed vinden in de leidraad al werd deze ook als een behoorlijke opdracht ervaren. In het kader hiervan werd geopperd om “zijn” te veranderen in “willen zijn” om aan te geven dat we er nog niet zijn. Ook was er de vraag of het oecumenische karakter nog in de leidraad moest.

Inspiratie ontlenen aan diensten:

Een veelgehoorde vraag is wat er nu eigenlijk precies bedoeld wordt met diepgang en dat dit voor verschillende interpretaties vatbaar is. Ook wordt aangegeven dat het belangrijk is dat  iedereen zich blijft ontwikkelen. Verder wordt aangeven dat het nu al best een uitdaging is om alle rollen vervuld te krijgen. Hierbij wordt opgemerkt dat samenwerking met een andere gemeente lucht kan geven om dit beter op te pakken. Er wordt dit kerkjaar 4 “experimentele” diensten gehouden die een andere invulling krijgen dan de reguliere diensten. De werkgroep die dit nader gaat onderzoeken bestaat uit Rene, Anneke, Ad, Maria en Ineke.

Jongeren betrekken bij de gemeentevorming:

Dit onderwerp werd op verschillende manieren geïnterpreteerd. Zo was er de suggestie om dit breder te trekken naar de algemene PR, om mensen te bereiken die in ons geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Marjo wilde hier zelfs wel het initiatief voor nemen, maar er is afgesproken dat dit bij een van de volgende gemeentezondagen aan bod kan komen. Ook is er aangedragen om ook te kijken naar jonge ouders. Daarnaast kwam duidelijk de wens naar voren om met de jongeren zelf te gaan praten. Hierop werd opgemerkt dat op dit moment alleen Matthijs de jongerendienst begeleidt. Dit zou een gedeelde verantwoordelijkheid moeten zijn van alle ouders. Renske wil graag met de ouders van de jongeren gaan praten om te met hen te bespreken hoe zij dit zien. Renske zal hier later terugkoppeling over geven.

Aansluiting bij een andere gemeente:

Er is uitgesproken dat welke stappen we ook ondernemen met een andere gemeente we wel onze eigen identiteit willen behouden. Er was helaas geen tijd om ook in te gaan op de vraag of we al willen uitspreken of wel of niet samen willen gaan met een andere gemeente. Er is afgesproken om de mogelijkheden te verkennen en ook vooral eens bij andere diensten te gaan kijken (gluren bij de buren). Hiervoor is een groep naar voren getreden bestaande uit Marjo, Luitgard, Jacobien en Edon.

Het voorstel is dat de 1e werkgroep op de gemeentezondag van 1 oktober terugkoppeling geeft over de kerkdiensten. Op 29 oktober kunnen dan de andere werkgroepen terugkoppeling geven. Ook kan er op die dag nader over de PR gesproken worden.

5. Doorkijkje

Otto Kroesen

“Ook Sem kreeg zonen. Hij, Jafets oudste broer, is de stamvader van alle nakomelingen van Eber.” – Genesis 10: 21

Graag wil ik dit jaar een aantal doorkijkjes brengen. Het gaat mij dan om een woord uit de bijbel dat je net anders laat kijken als je ook een blik werpt op de mensengeschiedenis buiten Israël.

Bovenstaande tekst is een mooi voorbeeld. Eber is de stamvader van de Hebreeën en de Hebreeën, dat is doorgaans een andere naam voor Israël. Genesis 10 levert een geslachtregister vanaf Noach (in Genesis 5 staat het geslachtregister van Adam tot Noach).

Wel, daar lijkt niets bijzonders mee te zijn. Totdat je het vergelijkt met geslachtregisters en oorsprongsmythen van andere volken. Als voorbeeld mogen de Masai in Tanzania en Kenia dienen: hun geschiedenis begint ermee dat God de Masai geschapen heeft en God heeft hen al het vee in handen gegeven. Ook het vee waar andere stammen mee rondlopen is eigenlijk van de Masai.

Zo begint ook de mythologie van Egypte met de schepping van Egypte. En in de eigen mythologieën is dat bovendien heel heel heel lang geleden, veel langer dan in werkelijkheid het geval is. Het rijk van Babel en van China opereerden op dezelfde wijze. Wie het oudste is is het eerst.

De Hebreeën echter zijn zich er bewust van dat zij er pas later bijgekomen zijn. De verklaring is eigenlijk tamelijk vanzelfsprekend: elk volk heeft hogere machten nodig om zijn eigen bestaan te rechtvaardigen. De Hebreeën doen dat niet. Zij zijn in hun bestaan een kritiek op alle zelfrechtvaardiging. Zij staan aan de zijlijn bij alle volken die zich groot maken. Zij prikken de ballon door.